Байгаль орчин - Badrakh Energy

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг: ... Дүйцүүлэн нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талбай нь үйлдвэрлэлийн туршилтын талбайтай ойр, удаан хугацаанд мод ургахад ...

АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ

1 бонбүтх 7.1, 7.2, 7.3 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй 2 тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй 0 20 3 сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ авсан 0 20 4 дүйцүүлэнхамгаалахтөлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ авсан 0 5 5 химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний …

Эрсдлийн үнэлгээний аргачлал

аливаа төсөл нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд эрсдлийн үнэлгээг хийлгэнэ. Энэхүү аргачлалыг тухайн төсөл хэрэгжснээс хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл

Байгаль орчны үнэлгээний арга зүй

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 5 сарын 27 -ны өдрийн А-156 дугаар тушаалын хавсралт. Байгаль орчны аудит хийх ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

8.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр төсөл хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулж байгаа болон учруулсан бол үнэлгээний үнэн зөв эсэхэд хянан магадлагаа хийнэ. /Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн …

байгаль орчинд нөлөөлөх арга

· Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах бууруулах, арилгах арга хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх хугацаа ...

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хавсралтад заасан ангиллын дагуу БОАЖЯ эсхүл аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албанд хандан ерөнхий үнэлгээ ...